استراتژيهاي اپراتورهاي شبكه مجازي موبايل : مورد مطالعه؛ فنلاند

  • استراتژيهاي اپراتورهاي شبكه مجازي موبايل : مورد مطالعه؛ فنلاند2017/2/25

    اپراتورهاي شبكه مجازي موبايل (MVNO) ظرفيتهاي شبكه را از يك اپراتور شبكه موبايل (MNO) ميخرند تا بتوانند يك ليست كامل از خدمات موبايل را در اختيار مشتريانشان قرار دهند. اين تحقيق نگاهي به  سه MVNO مختلف و استراتژيهاي كاري آنها انداخته است. چارچوب استراتژي براي طبقه بندي كردن استراتژيهاي MVNO ها بر مبناي مصاحبه عميق و دقيق با اپراتورهاي فنلاندي بدست آمده است. سپس بر مبناي يك مطالعه موردي چارچوب بدست آمده در بازار MVNO فنلاند بكار گرفته شده است. اين تحليل نشان ميدهد كه MVNO هاي واقعي گرچه بعضا چندين استراتژي را بكار ميگيرند ميتوانند در داخل اين چارچوب قرار گيرند. در اين تحقيق مشاهده شد MVNO هاي فنلاندي استراتژيهاي كوتاه مدت قيمت رقابتي را بيش از خدماتي كه ارائه ميدهند مورد توجه قرار ميدهند.

    استراتژيهاي اپراتورهاي شبكه مجازي موبايل : مورد مطالعه؛ فنلاند