تأثيرات MVNOها بر بازار خدمات ديتاي موبايل

  • تأثيرات MVNOها بر بازار خدمات ديتاي موبايل2017/2/25

    محور اصلي مقرارت تنظيم  موبايل اروپا افزايش رقابت و رفاه مشتريان در بازارهاي مخابراتي اروپا ميباشد. رقابت يك محرك اصلي ايجاد ابتكارات جديد ميباشد. بر اين اساس بر شدت رقابت در  بازارهاي اپراتور موبايل افزوده شده است. از جمله در دانمارك و فنلاند كه چنين چارچوبهايي بكار گرفته شده است.

    تأثيرات MVNOها بر بازار خدمات ديتاي موبايل